Skyline boven Maria-ter-Heide
Maria-ter-Heide
  Skyline boven Maria-ter-Heide
           
  • Overzet amfibieën

  • De amfibieën overzet vindt zoals elk jaar weer plaats in de Kerkedreef en sommige delen van de Miksebaan. Dit jaar werden al 371 amfibieën overgezet (bron: www.hylawerkgroep.be).
  • Meer informatie op de amfibieën overzet pagina.

Nieuws van vroeger

 19 juni 1979 (45 jaar geleden)
Een overgrote militaire delegatie woont de uitvaartdienst bij van adjudant Belmans die verleden week op het vliegveld verongelukte.  lees meer nieuws van vroeger

Kalender

 21-06-2024 Cinema: Wil
 29-06-2024 Polygon Zomert
 28-07-2024 BK Wielrennen Elite 2 - U2 ...
 10-08-2024 Kermis in Maria-ter-Heide
 11-08-2024 BK tijdrijden voor G-wielr ...

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 10:08 uur (halte Kerk MTH).
  De volgende buurtbus richting Mariaburg (halte Bibliotheek MTH) is om 08:32 uur
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

De Mick
  De Mick
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Verslag wijkvergadering Maria-ter-Heide 6 juni 2011

Aanwezig: burgemeester Dirk de Kort, schepen Myriam Van Honste, schepen Kris Geysen, schepen Berre Van Deuren, schepen Bart Brughmans, schepen Sophie De Roeck, schepen Jef Konings, korpschef Bart Van Cleuvenbergen, wijkinspecteur Diane De Naeyer, mobiliteitsambtenaar Stijn Derkinderen, informatiedienst: Ruben Delvaux en Helga Jonkers.

Toelichting 2 belangrijkste projecten:
1) Kamp noord: crematorium (door dhr. René Somers van I.V.C.A.)
Er is nog geen definitieve beslissing door het beleid of de gemeenteraad genomen. Er is al wel heel wat onderzoek gedaan. Er waren 2 locaties voorgesteld: kamp Noord of op de site van de Coppenskazerne. De voor- en nadelen werden afgewogen maar de voorkeur gaat naar de locatie van kamp Noord. Hiervoor moet het RUP, ruimtelijke uitvoeringsplan, aangepast worden. Het militaire domein moet omgezet worden in een blauwe zone d.w.z. een zone voor openbaar nut waaronder een crematorium valt of een zone voor sociale economie. Er wordt ook nog bekeken of er op deze site van het crematorium ook culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Maar momenteel is het leger nog gevestigd op deze locatie, zij zouden verhuizen naar kamp West. Door metingen werden de dioxine uitlaatgassen en andere schadelijke stoffen veroorzaakt door crematie grondig bestudeerd. Een crematie wordt verplicht uitgevoerd in een gesloten geheel. De dampen die vrijkomen worden via een schouw naar buiten geleid via een filtering van 25 meter. Men kan de uitlaat van schadelijke stoffen van 1000 crematies vergelijken met die van 50 personenwagens die 30.000 km/jaar rijden of 2 vrachtwagens die 100 000 km/jaar rijden. Het crematorium van Brasschaat wordt met de beste technieken uitgerust zodat er aan de strengste normen wordt voldaan. Er zal een openbaar onderzoek gehouden worden, iedereen kan dan zijn zienswijze binnen brengen. Dit is enkel nog maar een korte toelichting.

2) Fietspad Bredabaan richting Wuustwezel
Het is een zéér moeilijk project. Het Vlaamse gewest eist open grachten. Het is ook mede door de bewoners van de Bredabaan dat het project nog niet verder staat. Sommige bewoners willen niet onteigenen zoals in de eerste plannen was voorop gesteld. Fietspaden kosten ook zeer veel geld, dat budget moet voorzien worden. Er bestaan verschillende scenario’s die door de mobiliteitsambtenaar toegelicht worden.
  • 1) De aanleg van fietspaden achter de gracht zonder onteigening Nadeel: grote verkeershinder tijdens de werken - 1 jaar Bredabaan met maar 1 rijstrook
  • 2) De aanleg van fietspaden achter de gracht met onteigening Nadeel: onteigening noodzakelijk
  • 3) De aanleg van fietspaden half (bijna helemaal) over de grachten zonder onteigening Nadeel: moeilijk om grachten te onderhouden – niet evident om gladheid te bestrijden
  • 4) Parkeerstrook overschilderen als tussenoplossing Er wordt een petitie overhandigd. De burgemeester stelt voor om toch nog eens rond de tafel te gaan zitten met de bewoners van de Bredabaan om tot een akkoord te komen. Er zal contact opgenomen worden met het leger om te vragen of het pad achter de Kleine Heide terug opengesteld kan worden voor schoolgaande kinderen. Er wordt tevens bekeken of de parkeerstrook geschilderd kan worden als tussentijdse oplossing.

Vragen van inwoners
1) In welke categorie hoort een crematorium: zware industrie, kleine of middelgrote industrie? Het gaat hier zeker niet over zware industrie. Het behoort in een zone van openbaar nut.

2) Is er ook nagedacht over de techniek met vloeibare stikstof in plaats van verbranding?
Er is nog niet aangetoond dat die techniek milieuvriendelijker is. De kostprijs naar de familie toe ligt ook veel hoger. In Amerika zit men in een testfase en in Zweden zijn er 3 instellingen die met de techniek bezig zijn. In België en Nederland wordt deze nieuwe techniek nog nergens toegepast. Maar wie weet over 5 jaar? We verzamelen in ieder geval alle documentatie en misschien wordt Brasschaat wel koploper.

3) Welke oppervlakte zal het crematorium innemen?
Het zal ongeveer 3 ha innemen. Hierbij behoren uiteraard de grasweiden en het park er rond.

4) En wat is de schade aan de natuur?
Eén van de mooiste parken in de provincie is het Schoonselhof. Dit park heeft ook geen schade ondervonden door de bouw van het crematorium, in tegendeel, de braakliggende gronden zijn nu mooi grasweiden geworden. Er zullen een aantal bestaande gebouwen verdwijnen. De bebouwde oppervlakte zal eerder verkleinen. Er zijn nog geen concrete plannen getekend. Maar de natuur zal zeker gerespecteerd worden. De plannen zullen ook voorgelegd worden aan Natuur en Bos.

5) Houden jullie ook rekening met de verkeersoverlast?
Er zal vooraf een mobiliteitsstudie gehouden worden. Er zal geen bijkomende verkeershinder komen door de inplanting van het crematorium.

6) Komen er ook bezoekers?
Uiteraard zullen er veel bezoekers komen. Maar er wordt veel aandacht besteed aan de verkeersstudie. Enkel bij het overlijden een bekend iemand kan het zijn dat er overlast is maar dat zal je dan bij elke begrafenisplechtigheid hebben eender waar.

7) In de bouwgids van Brasschaat staat vermeld dat aanplantingen op percelen aan een kruispunt niet hoger mogen zijn dan 80 cm. Wel in de Bossaerstraat en Durentijdlei staan verschillende aanplantingen veel hoger, er is geen overzicht meer op straat. Kunnen zij aangemaande worden om deze te snoeien?
Onze technische dienst schrijft deze mensen aan. Daar bestaat een vaste procedure voor. Een eerste keer krijgen ze een brief dat de haag dient gesnoeid te worden binnen een bepaalde termijn. Als deze termijn niet gerespecteerd werd, volgt een tweede brief met vermelding dat als de haag niet gesnoeid wordt, een GAS-sanctie volgt. Wordt dit dan nog niet gerespecteerd, dan volgt een derde aangetekende brief met aanschrijving van de effectieve GAS-boete. Wij zullen dit doorgeven aan de technische dienst.

8) Kunnen de paaltjes voor de paddenoversteek niet verwijderd worden? Nu staan ze te dicht tegen de straat waardoor het voor de voertuigen moeilijk wordt om elkaar te kruisen. In de Kerkedreef staan de paaltjes wel ver genoeg van de rijbaan. Waarom kan dit dan niet hetzelfde in de Miksebaan? Deze paaltjes moeten behouden blijven net voor die paddenoverzetactie. Het is niet de bedoeling dat er op de bermen gereden wordt. Het wordt ook een veiligere situatie als voertuigen voor elkaar moeten wachten om te kruisen. De paaltjes doen het verkeer ook vertragen. De Kerkedreef is veel breder en daar zijn nu tunnels aangelegd voor de padden.

9) Kan er een bolle verkeersspiegel geplaatst worden op de Bredabaan ter hoogte van de Wipstraat? Het verkeer, komende van Brasschaat centrum, is bij het uitrijden van de Wipstraat naar de Bredabaan vaak onzichtbaar door geparkeerde auto’s. Is het niet mogelijk om een stukje parkeerstrook weg te nemen voor de appartementsblok?
Het gemeentebestuur is geen voorstander om spiegels te plaatsen, nergens in Brasschaat. Ze geven een vals gevoel van veiligheid en vergen veel onderhoud. Daarom worden ze ook niet geplaatst. De Bredabaan is een gewestweg. Het Vlaamse gewest is geen voorstander van paaltjes of verbodsborden. En uit ervaring is gebleken dat arceringen vaak genegeerd worden. Maar we zullen het nakijken. Het zelfde probleem stelt zich in de Claesstraat.

10) Vooral in de ochtend tussen 6 uur en 9 uur en in de namiddag tussen 15 uur en 17 uur rijden ze door de Bierwertslei als een bende wilden. Voornamelijk grote camions en ook andere voertuigen die de straat gebruiken als sluipweg rijden hier door met snelheden van 70km per uur en meer. Kan er in het kort iets aan gedaan worden zodanig de mensen van deze straat en zijstraten zich een beetje veiliger voelen?
De politie heeft het Tempodisbord in de Bierwertslei richting Essensteenweg geplaatst. Op deze manier weten we de omvang van het probleem. Van 18 tot 25 mei registreerde het 5 968 voertuigen die richting uit met een gemiddelde snelheid van 34 km/u. (94,12% reed minder dan 50,4,91% reed tussen 51 en 60 en 0,97% reed harder dan 60 km/u). Van 25 mei tot 1 juni hing het bord in de richting van het Kamp. Op 7 dagen reden 1 597 voertuigen die richting uit met een gemiddelde van 37 km/u. (88,48% reed minder dan 50, 9,96% reed tussen 51 en 60 en 1,56% reed sneller dan 60 km/u). In de Bierwertslei mag je 50 km/uur rijden, maar in de Luiklei en Zegelei maar 30 km/uur. De autobestuurders passen hun snelheid niet aan. Ook hier zal de politie de nodige tempodisborden laten plaatsen. Enkel in de Luiklei zal dit niet mogelijk zijn vanwege de rotonde. De verkeerspolitie zal hier samen met de wijkinspecteur nagaan of er inderdaad sprake is van sluipverkeer en zo nodige de gepaste maatregelen hiertegen nemen.

11) Bij het inrijden van de Durentijdlei thv de Groene Jager mag je 50km/u rijden. Dat is hier nochtans niet verantwoord aangezien er steeds veel auto’s parkeren aan beide kanten van de straat tot tegen de hoek zodat 2 auto’s elkaar er niet meer kunnen kruisen. Voor het gedeelte Durentijdlei tot aan Kerkedreef is 30 km/u meer dan voldoende, zeker nu er nog nieuwe woningen bij komen ter hoogte van de begraafplaats. De auto’s scheuren er door de bocht over de witte lijn. Kan er in de Durentijdlei geen zone 30 komen?
Uit metingen van 2009 blijkt dat de snelheid op dit deel van Durentijdlei erg beperkt is. De gemiddelde snelheid lag 29 km/h in de richting van Sint-Jobsesteenweg en 34 km/h richting Bredabaan. De V85 percentiel (85% van het verkeer rijdt trager dan ...) lag respectievelijk 38 en 45 km/h Door de controles van de politie is de gemiddelde snelheid in Brasschaat terug gedaald. Zone 30 is enkel van toepassing aan de scholen. Het heeft weinig zin om overal een zone 30 te maken als het toch niet gerespecteerd wordt .

12) Het fietspad in de Durentijdlei ligt er door de werken heel slecht bij. De kruisingen liggen vol met zand. Kan dit al tijdelijk hersteld worden want het is echt gevaarlijk? Ook het eerste rioolputje op de hoek van de Durentijdlei en de ’t Serclaeslei is verstopt.
We zullen het doorgeven aan de technische dienst.

13) Het speelterrein in de Bossaersstraat ligt er zéér verwaarloosd bij: een grote put onder de glijbaan, toestellen moeten dringend geschilderd worden – graag felle kleuren, ... . Kan hier iets aan gedaan worden?
Wij geven dit door aan de technische dienst en de jeugddienst.


Meer nieuws

20-10-2003 Regeling begraafplaats rond Allerheiligen en Allerzielen
01-12-2020 Theater-wandeling: De Vos In Het Bos
06-09-2006 Viering 60 jaar artillerieschool in Brasschaat

Nieuws zoekwoorden

  eenden     inslag     wedstrijd     bredabaan     stickers afvalcontainer